Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Volby

Volby v České republice jsou založeny na zásadách všeobecnosti, tajnosti a rovnosti hlasů.

Občané mají právo volit své zástupce do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev, do obecní samosprávy, do Senátu a do Poslanecké sněmovny. 

Volby probíhají na základě příslušných zákonů a osoba je do funkce volena na dobu určitou.

Vyřízení voličského průkazu

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz.

Průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popřípadě voličům zapsaným ve zvláštním seznamu.

Stanovení minimálního počtu členů volební komise

Minimální počet volebních členů volební komise stanovuje starosta.

Stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků musí být zveřejněny na úřední desce 30 dní před začátkem voleb.

 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Zapisovatel je členem okrskové volební komise s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové volební komise nezapočítává.

Zapisovatel může okrskové volební komisi předkládat návrhy.

Zapisovatel pořizuje zápis z jednání komise.

Zapisovatel je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise.

Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být bezodkladně jmenován nový zapisovatel.

 První zasedání volebních komisí

Starosta svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb.

Starosta poskytne každé politické straně, politickému hnutí, koalici a nezávislému kandidátovi, jejichž kandidátní listina, popřípadě přihláška byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce do 45 dnů přede dnem voleb.

 Možné vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb.

K volební kampani nelze využívat komunikační média kraje nebo obce nebo právnické osoby, která je ovládaná krajem nebo obcí.

Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.

 Zveřejnění oznámení o době a místě a konání voleb v obci

Starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, oznámení o době a místě konání voleb v obci.

Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich.

Zároveň starosta uvede v oznámení adresy volebních místností. 

Dodání hlasovacích lístků voličům

Hlasovací lístky zašle krajský úřad prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům, kteří zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. 

V obcích, kde není starosta, zajistí dodání hlasovacích lístků voličům ve stanovené lhůtě místostarosta, a není-li místostarosta, ředitel krajského úřadu.  

 Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím

Hlasovací lístky zašle krajský úřad prostřednictvím pověřených obecních úřadů starostům. Ti zajistí, aby hlasovací lístky byly dodány v den voleb všem okrskovým volebním komisím.

 Uzavření stálých a zvláštních seznamů voličů

Seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů se vede v knize, systémem kartotéky nebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle volebních okrsků.

Po uzavření seznamu a dodatku seznamu již nemůže obecní úřad provádět změny.

Pokud se obecní úřad dozví po uzavření seznamu a dodatku seznamu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, zpracuje o nich zvláštní informaci pro okrskovou volební komisi.

Jak vyřídit?